Mon vin

Algemene Voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijkheid
1) Het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden, welke de koper erkent gelezen en aanvaard te hebben.

2) Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

3) De administratie van de eigenaars van deze website geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper gesloten koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door ons verrichte leveringen. De eigenaars van deze website en de koper erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Overeenkomsten
1) Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn aanbiedingen op de website steeds zonder verbintenis en kunnen zij steeds worden ingetrokken. Aanbiedingen zijn ondeelbaar en de meest recente aanbieding vervangt de voorgaande.

2) Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling op deze website. We zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van een reden aan de klant medegedeeld.

3) Na het plaatsen van een bestelling die door ons werd aanvaard, ontvangt de koper een bevestiging per e-mail, met melding van datum van levering of afhaling.

4) Gezien de bepalingen van de wet op de verkoop van alcohol, verkopen wij geen alcoholhoudende dranken aan minderjarigen. Wij behouden ons het recht een bewijs van identiteit te vragen aan een koper waarvan we vermoeden dat hij minderjarig is.

Prijzen
1) De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet in de genoemde prijzen inbegrepen.

2) Tijdstip van afhaling of levering wordt meegedeeld in de bevestigingsmail, waarvan hierboven sprake. Afhankelijk van de keuze die u gemaakt heeft tijdens het bestelproces, kunnen de wijnen gratis afgehaald worden op een locatie en tijdstip, meegedeeld in de bevestigingsmail waarvan hierboven sprake.

3) Wij kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betalingen
1) Betalingen geschieden op de aangegeven wijze tijdens het bestelproces.

2) Indien de koper gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, dient hij dit kenbaar te maken per e-mail gericht aan info@eigenzinningewijnen.be of aan info@mon-vin.be. Wij verbinden ons ertoe om de reeds door de koper betaalde bedragen op het daartoe door koper aangegeven rekeningnummer te retourneren binnen een termijn van 30 (dertig) dagen nadat wij van deze verzaking op de hoogte werden gebracht onder verrekening van de ons gemaakte kosten in verband met administratieve verwerking en de eventuele retourzending en onder de bij Levering en verzaking vermelde bepalingen.

Leveringen en verzaking
1) U heeft als particuliere consument recht op 14 dagen retourrecht. U heeft het recht af te zien van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de overeenkomst. De verzendingskosten zijn echter voor uw rekening.

2) Wij behouden het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt.

3) Indien een product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een aan de koper toe te rekenen handeling of nalatigheid zullen wij de koper hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. Wij hebben het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Eigendomsvoorbehoud
 De bestelde producten worden geleverd onder de essentiële voorwaarde dat de eigendom van de verkochte waren slechts aan de koper wordt overgedragen na volledige betaling van de aan ons verschuldigde bedragen. Alle risico’s betreffende de producten zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik waarop deze producten hem ter beschikking worden gesteld. Het risico tijdens het transport van de door de koper gekochte producten is voor ons en/of de door haar ingeschakelde derden.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ons geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Conformiteit
1) wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties - afwijkingen in verpakkingen en etiket voorbehouden - aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2) Klachten over producten worden slechts aanvaard indien deze schriftelijk gebeuren en binnen een termijn van 8 (acht) dagen na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming.

3) Wanneer producten schade berokkenen kunnen wij uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is onze aansprakelijkheid, behoudens voor bedrog, in alle gevallen beperkt tot de gefactureerde en betaalde sommen met betrekking tot de geleverde waren die de schade veroorzaakten.

Bestellingen/communicatie
Voor misverstanden, gebreken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ons, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ons.

Overmacht
Wij hebben in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit per e-mail aan de koper mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Archivering van de overeenkomst - persoonsgegevens

1) De koper garandeert dat hij bij het invullen van het registratieformulier de juiste naam, adres, telefoon/gsm-nummer en overige door ons gevraagde gegevens heeft verstrekt.

2) Door de koper verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het organiseren van de diensten van deze website en de afhandeling van de met de koper gesloten koopovereenkomsten. De verwerking van de gegevens van de koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

3)Tenzij de koper heeft aangegeven dat hij daar geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de koper worden gebruikte om de koper op de hoogte te houden van de diensten van deze website.

4) Wij zijn gerechtigd persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot het bezoek en/of gebruik door de klant van deze website en eventuele andere diensten van deze website.

5) wij zijn gerechtigd alle bestellingen en kennisgevingen te verzenden aan het door de koper opgegeven adres, totdat de koper ons schriftelijk of per e-mail een nieuw adres heeft gegeven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van rechtsgebied Antwerpen.
 
 
 
Mon vin - Rozenlaan 4 - 2930 Brasschaat - koen@mon-vin.be - T: 0472 77 96 82